El Col·legi

El Col·legi de Farmacèutic de Girona agrupa obligatòriament a tots els farmacèutics que exerceixen com a tals en els llocs de treball que hi ha a les comarques gironines, ja sigui en farmàcia comunitària, en hospital, com analista clínic, o en Salut Publica i, en alguns casos, com a professor.

L’àmbit d’actuació coincideix amb la delimitació geografica-administrativa de la província de Girona.

Com tots els col·legis professionals, el COFGi té la categoria d’entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia. Vetlla per la correcta actuació professional de tots els col·legiats que, com a farmacèutics, han d’aportar els seus coneixements i servei a la societat, pel bon ús dels medicaments, col·laborant sanitàriament amb els serveis sanitaris per tal d’aconseguir una millora en la salut i en la qualitat de vida dels ciutadans, i informant d’aquells hàbits i formes de vida més saludables.

Com actua el Col·legi?

  • Estimulant la formació continuada dels professionals farmacèutics en matèria sanitària, per tal d’aconseguir que tots els col·legiats tinguin actualitzats els coneixements científics de caràcter sanitari i farmacèutic.
  • Informant els col·legiats de les normes sanitàries vigents i recordant-los que per dispensar medicaments sempre cal un document sanitari (recepta mèdica), document que garanteix la dispensació de medicaments en base a un diagnòstic fet per un metge, i que existeix elecció terapèutica d’un medicament.
  • Defensant que els medicaments estiguin en mans de professionals sanitaris i no siguin mercadejats per persones alienes a la sanitat.
  • Adequant els horaris d’atenció al públic segons les normatives indicades per l’Administració Sanitària.
  • Defensant els farmacèutics quan hi ha problemes de caire professional, amb els mitjans que són de competència col·legial.