Òrgans de govern

Assemblea general

Formada per totes les persones físiques col·legiades. És l’òrgan sobirà del Col·legi, a la qual la Junta de Govern haurà de donar compte de la seva actuació.

Article 32. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari almenys una vegada l’any.
Article 33. L’Assemblea es reunirà, amb caràcter extraordinari, sempre que ho acordi la Junta de Govern o que ho demani un nombre de col·legiats superior al cinc per cent del total.
Article 34. Les assemblees generals seran convocades pel president, mitjançant notificació personal a tots els col·legiats.

 

Junta de govern

Formada per persones físiques col·legiades que hagin estat escollides en votació, per ocupar els càrrecs que es detallen en l’article 40 dels Estatuts col·legials.

Article 40. El Col·legi de Farmacèutics de Girona estarà regit per una Junta de govern constituïda per un nombre mínim de 12 membres i un nombre màxim de 16.
Article 41. El mandat de la Junta serà de quatre anys, i es renovarà en la seva totalitat.

 

Junta permanent

Formada per membres de la Junta de Govern: president, secretari, tresorer, vocal al Consell i el vocal de Junta que es designi.